Narzędzia administratora systemu Linux/Unix

przez | 9 kwietnia 2014

Zestaw narzędzi administratora systemu Linux/Unix :

uptime

uptime – czas nieprzerwanej pracy komputera (serwera). Sprawdzenie ile jest obecnie zalogowanych użytkowników. Możemy również sprawdzić średnie obciążenie systemu z ostatnich 1, 5, 15 minut.

 uptime 

20:27:59 up 6:23, 2 users, load average: 0,00, 0,01, 0,05

Load average jest średnią liczbą procesów, które są w stanie działajacym lub nieprzerywalnym.

Proces działający – proces, który używa procesora lub oczekuje na niego.

Proces w stanie nieprzerywalnym – czeka na dostęp wejścia/wyjśca (np. dysk).

Load average o wartości 1 w systemie, który pracuje na jednym procesorze, oznacza pełne obciążenie. Nie należy przekraczać wartości 1 na systemie z 1 CPU.

Informacja o obciążeniu wskazuje, ile procesów używa procesora w tym samym czasie.

 w 

Komenda pokazuje to samo co komenda uptime. Dodatkowo można sprawdzić ile osób ma połączenie z serwerem.

12:06:48 up 27 min, 2 users, load average: 0,11, 0,41, 0,51
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 192.168.3.100 11:41 25:20 0.36s 0.36s -bash
root pts/1 192.168.3.100 11:46 0.00s 0.46s 0.02s w 

Netstat

 netstat 

netstat – monitor połączeń sieciowych.

– Wyświetla listę otwartych gniazd

– Wyświetla połączenia sieciowe,pozwala przeglądać obecnie zestawione połączenia

– Wyświetla tablice trasowania, statystyki interfejsu, połączenia maskaradowe.


użycie: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r         netstat {-V|--version|-h|--help}
netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
netstat { [-vWeenNac] -i | [-cWnNe] -M | -s }

Przykłady użycia :

wyświetlenie nasłuchujących portów :

 netstat --tcp -ln 

zliczanie połączeń otrzymywanych z sieci :

 netstat -n -p | grep SYN_REC | wc -l 

zliczanie aktywnych połączeń na porcie 22 :

 netstat -n | grep :22 | wc -l 

wypisanie programów nasłuchujących na portach TCP/UDP :

 netstat -tulpn 

opcja :

-c spowoduje wyświetlanie w trybie ciągłym
-l wypisuje porty które nasłuchują
-p wypisuje porty z programami

wyświetlenie trasy routingu :

 netstat -rn 

wyświetlenie aktualnie trwających sesji TCP z aplikacjami :

 netstat -nap 

Opis kolumn: (WYJŚCIE – AKTYWNE POŁĄCZENIA INTERNETOWE)

Proto – Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo

Recv-Q – Liczba bajtów nieskopiowanych przez program użytkownika podłączonego do tego gniazda

Send-Q – Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny host

Local Address – Adres lokalny lub nazwa hosta i numer portu gniazda(lub nazwy usługi)

Foreign Address – Adres zdalnego komputera i numer portu jego gniazda

State – Stan gniazda:

ESTABLISHED – Gniazdo zestawiło połączenie

SYN_SENT – Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie

SYN_RECV – Żądanie połączenia zostało otrzymane z sieci

FIN_WAIT1 – Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka

FIN_WAIT2 – Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu

TIME_WAIT – Po zamknięciu,gniazdo czeka na obsługę pakietów wciąż będących w sieci

CLOSE – Gniazdo nie jest używane

CLOSE_WAIT – Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie

LAST_ACK – Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia

LISTEN – Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń

CLOSING – Obydwa gniazda są zamknięte,ale nie mamy wysłanych wszystkich danych

UNKNOWN – stan gniazda nieznany

PID – jest to identyfikator procesu i oddzielona ukośnikiem nazwa procesu, który jest właścicielem gniazda.

tcpdump – sniffer interfejsów sieciowych
np.

 tcpdump -i eth0 'tcp port 80' 
 tcpdump -n -i eth0 -s 0 -w wyjsciowy.txt src or dst port 80 

ps

ps – komenda wyświetlająca listę procesów aktualnie uruchomionych w systemie.

Przykłady użycia

wyświetlenie wszystkich procesów w systemie :

 ps -e 

wyświetlenie wszystkich procesów w systemie :

 ps -ax
ps - axu 
 ps -auxw 
 ps auxwwww 

aby zobaczyć wszystkie procesy poza tymi działającymi jako root :

 ps -U root -u root -N 

opcja :

r – zawęża wybór tylko do uruchomionych procesów

STAT – OPIS KODÓW STANU PROCESÓW :

D Nieprzerywalnie uśpiony (zazwyczaj wejście/wyjście)
R Wykonywany lub możliwy do wykonania (w kolejce do wykonania)
S Przerywalnie uśpiony (czekający na zakończenie zdarzenia)
T Zatrzymany, albo przez sygnał kontroli zadań, albo z powodu śledzenia.
W Stronicowany (niepoprawne od wersji jądra 2.6.xx)
X Zmarły (nigdy nie powinno wystąpić)
Z Proces niefunkcjonujący („zombie”), zakończony, ale nie usunięty przez rodzica

dodatkowe znaki:

< proces o wysokim priorytecie (niemiły dla innych użytkowników)
N proces o niskim priorytecie (miły dla innych użytkowników)
L proces mający zablokowane strony w pamięci (dla czasu rzeczywistego lub IO)
s proces będący liderem sesji
l proces wielowątkowy (używając CLONE_THREAD, jak to robi NPTL pthreads)
+ proces będący w pierwszoplanowej grupie procesów

top

top – w czasie rzeczywistym wyświetla najważniejsze procesy

opcje :

d – określa opóźnienie między odświeżeniami ekranu.

 top -p PID 

– monitoruje jedynie procesy o podanym ID procesu

 top -s 

– praca programu top w trybie bezpiecznym. Wyłacza niebezpieczne komendy interakcyjne

 top -b 

– tryb wsadowy. Wysyłanie wyjścia z top do innych programów np. top -b > plik.txt

Pola programu :

uptime – wyświetla czas przez jaki system pracuje. Wyświetlone zostają również trzy miary obiążenia systemu.
Określają one średnią liczbę procesów gotowych do uruchomienia w ostatniej minucie, ostatnich 5 i 15 minutach.

processes – Całkowita liczba procesów, pracujących podczas ostatniego odświeżenia.
Jest to rozbite na liczbę zadań, które aktualnie się wykonują, śpią, są zatrzymane, lub niemartwe.

CPU states – Pokazuje zajętość czasu CPU w trybie użytkownika, w trybie systemowym, w trybie zadań z ujemną wartością nice i trybie bezczynności.

Mem – Statystyki użycia pamięci, obejmujące całkowitą dostępną pamięć, wolną pamięć, pamięć zajętą, pamięć dzieloną i pamięć przeznaczoną na bufory.

Swap – Statystyki obszaru wymiany, opisujące całkowity obszar wymiany, dostępny obszar wymiany i użyty obszar wymiany.

PID – Identyfikator procesu danego zadania.

USER – Nazwa użytkownika, który jest właścicielem zadania.

PRI – Priorytet zadania.

STAT – Stan pokazywanego zadania :

S – spanie,
D – nieprzerywane spanie,
R – działanie,
Z – duchy
T dla procesów zatrzymanych, bądź śledzonych.

TIME – Całkowity czas CPU, zużyty przez zadanie od uruchomienia

%CPU – Udział zadania w czasie CPU od ostatniego odświeżenia ekranu, wyrażony jako procent całkowitego czasu CPU.

%MEM – Udział zadania w pamięci fizycznej.

COMMAND – Nazwa polecenia zadania

KOMENDY INTERAKCYJNE :

spacja – odświeża natychmiast ekran

k – możliwość zabicia procesu. Podajemy PID oraz sygnał. Domyślnym sygnałem jest 15 (normalne zabicie) natomiast do brutalnego zabicia należy użyć sygnału 9

i – ignorowanie procesów bezczynnych

A – sortuj zadania według wieku

M – sortuj zadania według zajętości pamięci.

N – sortuj zadania według PIDu (numerycznie).

P – sortuj zadania według zajętości CPU (domyślne).

T – sortuj zadania według czasu / czasu skumulowanego.

W – Zapisz konfigurację do ~/.toprc.

kill

kill – kończenie procesu

składnia polecenia :   kill [ -s sygnał | -p ] [ -a ] pid

-s – Rodzaj wysyłanego sygnału. Może być podany jako nazwa lub numer.

Przykłady sygnałów :

SIGTERM lub numer 15 – poprawne zamknięcie procesu,
SIGKILL lub numer 9 – unicestwienie procesu co może powodować utratę wszystkich zawartych w nim danych,
SIGSTOP lub numer 19 – zatrzymanie procesu bez utraty danych,
SIGCONT lub numer 18 – ponowne uruchomienie zatrzymanego procesu.

-l – Wypisz listę nazw sygnałów.

free

free – wyświetla informacje o wolnej i wykorzystanej pamięci RAM oraz SWAP w systemie. Wyświetlana jest informacja o buforze używanym przez jądro.

Przykłady użycia :

free -m – wyświetlenie informacji w megabajtach
free -b – wyświetlenie informacji w bajtach
free -k – wyświetlenie informacji w kilobajtach
free -t – podsumowanie o pamięciach
free -s sekundy – odświeżanie ekranu

Pamięć Swap (ram na dysku) – jest używana, kiedy nie ma już wolnej pamięci RAM. Jest ona wolniejsza od pamięci RAM. Serwer działa w zwolnionym tempie.

saidar

monitorowanie systemu

saidar

iostat

iostat – narzędzie do sprawdzania wydajności dysków.

iostat -mdx
Linux 3.2.0-4-486 (vnc-debian) 31.01.2015   _i686_ (1 CPU)

Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rMB/s  wMB/s avgrq-sz avgqu-sz  await r_await w_await svctm %util
sda        0,03   0,31  0,63  0,22   0,01   0,01  49,26   0,02  23,85  13,91  52,99  7,60  0,65

vmstat

Komenda vmstat dostarcza informacje o :
– pamięci
– aktywności CPU

Parametry vmstat :

np.

 vmastat 1 

1 – wartości są mierzone co sekundę

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 1 0   0 799612 14772 136536  0  0  18   5 172 943 21 21 58 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  95 216 6 4 90 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  74 183 6 3 91 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  87 211 5 5 90 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  77 201 5 5 90 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  95 217 5 4 91 0
 0 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0  75 179 5 6 89 0
 1 0   0 799612 14772 136536  0  0   0   0 102 212 6 9 85 0

Znaczenie poszczególnych wartości :

procs (procesy) :

r – ilość procesów oczekujących w kolejce na przydzielenie procesora

memory (pamięć) :

swpd – wielkość wykorzystywanej pamięci SWAP (jeśli 0 to jest idealnie. Pamięci RAM nie brakuje)

free – ilość wolnej pamięci

buff – ilość pamięci wykorzystywanej przez bufory

cache – ilość pamięci używana jaka pamięć podręczna

swap :

si – ilość bloków pamięci wczytywanych ze swap

so – ilość bloków pamięci zapisywanych do swap

io:

bi – ilość bloków danych wczytywanych z dysku

bo – ilość bloków danych zapisywanych na dysk

system :

in – liczba przerwań na sekundę

CPU :

us – czas procesora spędzony na wykonaniu programów, które nie są elementeami systemu (wartości w %)

sy – czas procesora spędzony na realizację zadań systemu (wyrażony w %), (w takcie wykonywania kodu jądra)

id – czas bezczynności procesora (wyrażony w %)

wa – czas procesora spędzony w oczekiwaniu na zakończenie operacji I/O (wyrażony w %). Operacjami może być zapis,odczyt na/z dysku

pmap

pmap – komenda przedstawia raport mapy pamięci procesu.

 pmap -d PID 

PID jest numerem procesu.

przykład :

root@vnc-debian:/home/marecki# pmap -d 3618
3618:  sshd: root@pts/0
Address  Kbytes Mode Offset      Device  Mapping
b6e7d000  1280 rw-s- 0000000000000000 000:00004 zero (deleted)
b6fbd000   16 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_limits.so
b6fc1000    4 r---- 0000000000003000 008:00001 pam_limits.so
b6fc2000    4 rw--- 0000000000004000 008:00001 pam_limits.so
b6fc3000   28 r-x-- 0000000000000000 008:00001 librt-2.13.so
b6fca000    4 r---- 0000000000006000 008:00001 librt-2.13.so
b6fcb000    4 rw--- 0000000000007000 008:00001 librt-2.13.so
b6fcc000   12 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libck-connector.so.0.0.0
b6fcf000    4 r---- 0000000000002000 008:00001 libck-connector.so.0.0.0
b6fd0000    4 rw--- 0000000000003000 008:00001 libck-connector.so.0.0.0
b6fd1000   296 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libdbus-1.so.3.7.2
b701b000    4 r---- 0000000000049000 008:00001 libdbus-1.so.3.7.2
b701c000    4 rw--- 000000000004a000 008:00001 libdbus-1.so.3.7.2
b701e000    8 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_mail.so
b7020000    4 r---- 0000000000001000 008:00001 pam_mail.so
b7021000    4 rw--- 0000000000002000 008:00001 pam_mail.so
b7022000    4 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_motd.so
b7023000    4 r---- 0000000000000000 008:00001 pam_motd.so
b7024000    4 rw--- 0000000000001000 008:00001 pam_motd.so
b7025000    8 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_ck_connector.so
b7027000    4 r---- 0000000000001000 008:00001 pam_ck_connector.so
b7028000    4 rw--- 0000000000002000 008:00001 pam_ck_connector.so
b7029000    4 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_nologin.so
b702a000    4 r---- 0000000000000000 008:00001 pam_nologin.so
b702b000    4 rw--- 0000000000001000 008:00001 pam_nologin.so
b702c000    4 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_permit.so
b702d000    4 r---- 0000000000000000 008:00001 pam_permit.so
b702e000    4 rw--- 0000000000001000 008:00001 pam_permit.so
b702f000    4 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_deny.so
b7030000    4 r---- 0000000000000000 008:00001 pam_deny.so
b7031000    4 rw--- 0000000000001000 008:00001 pam_deny.so
b7032000   52 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_unix.so
b703f000    4 r---- 000000000000c000 008:00001 pam_unix.so
b7040000    4 rw--- 000000000000d000 008:00001 pam_unix.so
b7041000   48 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b704d000   16 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libnss_dns-2.13.so
b7051000    4 r---- 0000000000004000 008:00001 libnss_dns-2.13.so
b7052000    4 rw--- 0000000000005000 008:00001 libnss_dns-2.13.so
b7053000  1280 rw-s- 0000000000000000 000:00004 zero (deleted)
b71a3000   40 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libnss_files-2.13.so
b71ad000    4 r---- 0000000000009000 008:00001 libnss_files-2.13.so
b71ae000    4 rw--- 000000000000a000 008:00001 libnss_files-2.13.so
b71af000   36 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libnss_nis-2.13.so
b71b8000    4 r---- 0000000000008000 008:00001 libnss_nis-2.13.so
b71b9000    4 rw--- 0000000000009000 008:00001 libnss_nis-2.13.so
b71ba000   24 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libnss_compat-2.13.so
b71c0000    4 r---- 0000000000005000 008:00001 libnss_compat-2.13.so
b71c1000    4 rw--- 0000000000006000 008:00001 libnss_compat-2.13.so
b71c2000    8 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b71c4000   84 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libpthread-2.13.so
b71d9000    4 r---- 0000000000014000 008:00001 libpthread-2.13.so
b71da000    4 rw--- 0000000000015000 008:00001 libpthread-2.13.so
b71db000   12 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b71de000   64 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libresolv-2.13.so
b71ee000    4 r---- 0000000000010000 008:00001 libresolv-2.13.so
b71ef000    4 rw--- 0000000000011000 008:00001 libresolv-2.13.so
b71f0000    8 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b71f2000   12 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libkeyutils.so.1.4
b71f5000    4 r---- 0000000000002000 008:00001 libkeyutils.so.1.4
b71f6000    4 rw--- 0000000000003000 008:00001 libkeyutils.so.1.4
b71f7000   28 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libkrb5support.so.0.1
b71fe000    4 r---- 0000000000007000 008:00001 libkrb5support.so.0.1
b71ff000    4 rw--- 0000000000008000 008:00001 libkrb5support.so.0.1
b7200000   156 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libk5crypto.so.3.1
b7227000    4 r---- 0000000000026000 008:00001 libk5crypto.so.3.1
b7228000    4 rw--- 0000000000027000 008:00001 libk5crypto.so.3.1
b7229000    4 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b722a000    8 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libdl-2.13.so
b722c000    4 r---- 0000000000001000 008:00001 libdl-2.13.so
b722d000    4 rw--- 0000000000002000 008:00001 libdl-2.13.so
b722e000    4 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b722f000   76 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libnsl-2.13.so
b7242000    4 r---- 0000000000012000 008:00001 libnsl-2.13.so
b7243000    4 rw--- 0000000000013000 008:00001 libnsl-2.13.so
b7244000    8 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b7246000  1404 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libc-2.13.so
b73a5000    8 r---- 000000000015f000 008:00001 libc-2.13.so
b73a7000    4 rw--- 0000000000161000 008:00001 libc-2.13.so
b73a8000   12 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b73ab000   12 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libcom_err.so.2.1
b73ae000    4 r---- 0000000000002000 008:00001 libcom_err.so.2.1
b73af000    4 rw--- 0000000000003000 008:00001 libcom_err.so.2.1
b73b0000   812 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libkrb5.so.3.3
b747b000   24 r---- 00000000000ca000 008:00001 libkrb5.so.3.3
b7481000    4 rw--- 00000000000d0000 008:00001 libkrb5.so.3.3
b7482000   240 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libgssapi_krb5.so.2.2
b74be000    4 r---- 000000000003b000 008:00001 libgssapi_krb5.so.2.2
b74bf000    4 rw--- 000000000003c000 008:00001 libgssapi_krb5.so.2.2
b74c0000    4 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b74c1000   36 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libcrypt-2.13.so
b74ca000    4 r---- 0000000000008000 008:00001 libcrypt-2.13.so
b74cb000    4 rw--- 0000000000009000 008:00001 libcrypt-2.13.so
b74cc000   156 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b74f3000   92 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libz.so.1.2.7
b750a000    4 r---- 0000000000016000 008:00001 libz.so.1.2.7
b750b000    4 rw--- 0000000000017000 008:00001 libz.so.1.2.7
b750c000    8 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libutil-2.13.so
b750e000    4 r---- 0000000000001000 008:00001 libutil-2.13.so
b750f000    4 rw--- 0000000000002000 008:00001 libutil-2.13.so
b7510000  1676 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libcrypto.so.1.0.0
b76b3000   60 r---- 00000000001a3000 008:00001 libcrypto.so.1.0.0
b76c2000   36 rw--- 00000000001b2000 008:00001 libcrypto.so.1.0.0
b76cb000   12 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b76ce000   120 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libselinux.so.1
b76ec000    4 r---- 000000000001d000 008:00001 libselinux.so.1
b76ed000    4 rw--- 000000000001e000 008:00001 libselinux.so.1
b76ee000    4 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b76ef000   52 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libpam.so.0.83.0
b76fc000    4 r---- 000000000000c000 008:00001 libpam.so.0.83.0
b76fd000    4 rw--- 000000000000d000 008:00001 libpam.so.0.83.0
b76fe000   32 r-x-- 0000000000000000 008:00001 libwrap.so.0.7.6
b7706000    4 r---- 0000000000007000 008:00001 libwrap.so.0.7.6
b7707000    4 rw--- 0000000000008000 008:00001 libwrap.so.0.7.6
b770a000   12 r-x-- 0000000000000000 008:00001 pam_env.so
b770d000    4 r---- 0000000000002000 008:00001 pam_env.so
b770e000    4 rw--- 0000000000003000 008:00001 pam_env.so
b7710000    8 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b7712000    4 r-x-- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b7713000   112 r-x-- 0000000000000000 008:00001 ld-2.13.so
b772f000    4 r---- 000000000001b000 008:00001 ld-2.13.so
b7730000    4 rw--- 000000000001c000 008:00001 ld-2.13.so
b7731000   512 r-x-- 0000000000000000 008:00001 sshd
b77b1000    8 r---- 000000000007f000 008:00001 sshd
b77b3000    4 rw--- 0000000000081000 008:00001 sshd
b77b4000   20 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
b7b7e000   268 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ anon ]
bf9cd000   132 rw--- 0000000000000000 000:00000  [ stack ]
mapped: 9776K  writeable/private: 884K  shared: 2560K

scp

scp – program do bezpiecznego zdalnego kopiowania. Kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh.

Dostępne opcje :

-c szyfr – Wybiera szyfr używany do kodowania danych.

-i plik_tożsamości – plik klucza prywatnego dla uwierzytelnienia RSA.

-l limit – określenie maksymalnej prędkości transferu danych podanych w Kbit/s.

-p – zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.

-r – Kopiuje rekurencyjnie całe katalogi.

-v – wyświetlanie komunikatów debugowych o działaniu

-B – Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).

-q – Wyłącza wyświetlanie paska postępu.

-C – Włączenie kompresji.

-F plik_konfig_ssh – Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh.

-P port – Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście.

-S program – Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia.

Przykład użycia :

scp -P 27 user_zdalny@85.232.658.134://home/user_zdalny/drivery_do_perla/DBD.zip DBD.zip

scp plik użytkownik@serwer:~/

mount

mount – montowanie systemu plików

fdisk 

fdisk – wyświetlanie, tworzenie i zmienianie dyskowej tablicy partycji

monit

Monit jest narzędziem do monitorowania serwera. Możemy monitorować procesy demona, połączenia sieciowe, zasoby serwera i wiele inny rzeczy. Powiadomienia mogą przychodzić na adres e-mail.

iptraf

iptraf jest monitorem pakietów IP w sieci lokalnej.

iptraf /Proc

Pliki systemowe tego katalogu dostarczają informacji o urządzeniach sprzętowych, kernelu.

cat /proc/mounts
cat /proc/meminfo
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/zoneinfo

mtr

Jest to narzędzie diagnostyczne, łączące funkcje traceroute i ping.

Przykład uruchomienia :

mtr www.eproit.pl

lsof

Wyświetla listę otwartych połączeń, otwartych plików …

Uwalnianie pamięci RAM :

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Jak coś mi się przypomni to dopiszę :). A Wy jakich narzędzi używacie ?

markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments